-->

Buku Bahasa Madura Kelas 1 SD PDF tahun 2016

Posting Komentar
Konten [Tampil]

Triprofik.com-Buku Bahasa Madura Kelas 1 SD PDF tahun 2016 -kali ini kami akan membagikan file buku paket pelajaran bahasa madura yang kebanyakan digunakan pada bahasa daerah yang ada dijawa timur. pada masa itu kami masih belajar di bangku sekolah sd yang ada di jawa timur, kami kurang memahami pelajaran bahasa daerah sendiri karena ketidak samaan dengan bahasa sehari-hari namun ketika dipahami dengan teleti ternyata lambat laun akan memahaminya sendiri.

Kata sambutan atau kata pengantar

Sapèsan amojhi sokkor ḍâ’ Allah sè Amorbâ Jhâghât, buku “ SEKKAR

ASSRÈ” ampon lastarè è eccap.

 Buku ka’ḍinto èkaparlo mongghu morèd SD/Mi, akor sareng kurikilum

2013 sè ampon bâḍâ è Pergub no. 19 taon 2014. Pramèla ḍâri ka’ḍinto èso’on

ḍâ’ sadhâjâ ghuru sè molang neng SD/Mi ngakorraghi ḍâ’ sadhâjâ pandhuman

sè ampon ètantowaghi neng Kurikulum kasebbut.

 Tanto bisaos neng buku ka’ḍinto bâḍâ pan-saponapan parkara sè

korang sondhuk mongghu pamangghi para ghuru. Pangangghit ampon

atarèka masamporna’a èssèna buku ka’ḍinto, namong sadhâjâna tabâtes ḍâ’

kamampowan sè èsanḍhâng pangangghit.

 Tambâ’an pamangghi ḍâri para ghuru ngambri sampornana buku ka’dinto,

pangangghit mator sakalangkong. 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan terciptanya buku ini, semoga dengan adanya buku ini bisa tercapai pembelajaran yang ada disekolah, dengan disesuaikan pada daerahnya masing-masing.

Buku Bahasa Madura Kelas 1 SD PDF tahun 2016 

Kata pengantar buku bahasa madura pdf

Kabiddhân kaulâ mojhi sokkor ḍâ’ Allah Sè Maha aghung, amarghâ buku Pangajhârân Bhâsa Ḍaèrah Madhurâ sè abhul-ombhul SEKKAR ASSRÈ ampon lastarè èpaterbi’. Buku pangajhârân ka’ḍinto èsoson ka’angghuy ma-loma ḍâ’ sadhâjâ morèd sè alâng-saghulung sareng bhâsa Madhurâ rè-sa’arèna. Bhâb ka’ḍinto sanget rajâ ghunana ka’angghuy mertè bhuḍhâjâ Madhurâ, sabâb bhâsa ka’ḍinto mènangka bâi’ ḍâlemma bhuḍâjâ. Manabi sadhâjâ ngangoḍâdhân ta’ angghâḍhuwi ghuli enneng akadhi sè kasebbhut, madhâ’â rogina orèng Madhurâ. Buku ka’ḍinto lastarè lèbât lalampa’an sè cokop abit, jhughâ bhinareng ka’addhrenganna para Pangangghit sè ta’ cokbâ asabbhil kantos lastarè, akor sareng ngen-angen sè èkamaksod. Pan-saponapan papangghiyân ampon è bâḍâ’âghi ka’angghuy ngaollè ngen-angenna kaulâ Panjhennengngan sadhâjâ. Ḍhâsar panyosonan buku pangajhârân panèka : Pergub nomer 19 taon 2014 terbi’ tangghâl 03 April 2014. Nyoson buku pangajhârân ka’ḍinto sakalangkong bânnya’ alangan sareng sangghâ roghina, è antarana amanca bârnana logat/dialèk sareng èjhâ’ân Madhurâ sè ampon èpaterbi’ sareng Balai Bahasa Jhâbâ Tèmor taon 2011. Nangèng, ḍâri addrengnga para pangangghit, alhamdulillah sadhâjâna bisa kalampan kalabân saè. Bhântowan pamangghi para ghuru nyopprè sampornana èssèna buku ka’ḍinto è bingkèng arè sanget èkabhuto. Saka’ḍinto pamator, mator sakalangkong.

Artikel ini pertamakalinya membahas tentang pelajaran bahasa madura untuk kelas 1 sd atau mi , dan kami juga berusaha membuat artikel yang membahas buku lanjutannya yang yaitu untuk kelas 2 sd atau mi kemudian dilanjutkan dengan buku paket untuk kelas 3,4,5,dan 6 untuk seson pertamanya kami akan membuat pada kelas sd saja. sedangkan untuk seson keduanya akan kami buat untuk smp dan sekolah menengah atas.

Baiklah berikut ini link untuk download bukunya yang berupa file pdf

Download buku paket bahasa madura kelas 1 SD

Materi bahasa madura kelas 3 sd

Materi bahasa madura kelas 5 semester 1


Demikianlah tulisan ini kami buat, semoga bisa memberikan kemanfatan bagi yang membutuhkanya, sekian dan terimakasih.


Rofik86
Seorang yang berpegang teguh pada komitmen dan tentunya sangat setia pada seorang wanita

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter